Titel (titel niet zichtbaar)

31,9 procent

van de wachttijden tot een behandeling medisch specialistische zorg is langer dan de Treeknorm
 

Verslagjaar: 2020
Bron: Wachttijdenregistratie NZa

Titel beschrijving

Dit kerncijfer betreft het percentage wachttijden waarbij de wachttijd tussen het moment dat patiënt en arts besluiten dat een behandeling nodig is en het uitvoeren van de behandeling, langer is dan de Treeknorm. Het gaat daarbij om de wachttijden van het totaal van alle instellingen die medisch specialistische zorg bieden (ziekenhuizen en zbc’s). De Treeknorm voor behandeling is afhankelijk van het type behandeling. Voor poliklinische behandelingen is de Treeknorm zes weken, voor klinische behandelingen is deze zeven weken. Daarnaast presenteren we ook gemiddelde wachttijden, dit betreft maandcijfers uitgesplitst naar behandeling.

Actueel

Sla de grafiek Wachttijden behandeling langer dan de Treeknorm over en ga naar de datatabel
  • Deze grafiek toont het gemiddelde percentage over het jaar 2020. Dit jaarcijfer is berekend door een gemiddeld percentage over alle maanden te berekenen. Het jaarcijfer is aldus gebaseerd op 12 metingen per specialisme per zorgaanbieder.

Bron  
Wachttijdenregistratie NZa
Verslagjaar  
2020
Laatste update gegevens 
7 juli 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl

Uitsplitsing naar behandeling

Sla de grafiek Gemiddelde wachttijden naar behandeling over en ga naar de datatabel

Bron  
Wachttijdenregistratie NZa
Peildatum 
juli 2021
Laatste update gegevens 
16 september 2021
Updatefrequentie 
Maandelijks
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl

Trend

Sla de grafiek Trend in wachttijden voor behandeling in ziekenhuis langer dan de Treeknorm over en ga naar de datatabel
  • Tot en met juli 2018 werden wachttijdgegevens verzameld en bewerkt door Mediquest. Door verandering van de bron en methode is het niet verantwoord om een conclusie te trekken over de percentages vanaf 2019 ten opzichte van voorgaande jaren.

Bron  
Wachttijdenonderzoek, Mediquest
Wachttijdenregistratie NZa
Verslagjaar  t/m
2020
Laatste update gegevens 
7 juli 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl

Voor dit kerncijfer zijn verschillende bronnen gebruikt. De cijfers uit de NZa wachttijdenregistratie geven het meest actuele beeld, de cijfers van Mediquest geven de historie weer.

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.