Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Begroting 2022

Samenstelling van de bruto-zorguitgaven en -ontvangsten naar financieringsbron (bedragen x € 1 miljard)1

Ontwerpbegroting 2022

Bruto-zorguitgaven stand ontwerpbegroting 2022

86,7

Premiegefinancierd

84,6

waarvan Zvw

54,5

waarvan Wlz

30,2

Begrotingsgefinancierd

2,0

waarvan Wmo beschermd wonen

1,4

waarvan overig begrotingsgefinancierd 2

0,6

Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022

5,3

waarvan eigen betalingen Zvw

3,2

waarvan eigen bijdrage Wlz

2,1

Netto-zorguitgaven stand ontwerpbegroting 2022

81,4

 Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Zorginstituut Nederland en NZa.
1 Door afronding kan de som van de delen afwijken van het totaal.
2 Tot deze categorie horen een deel van de uitgaven voor zorgopleidingen, de uitgaven voor zorg, jeugd en welzijn in Caribisch Nederland, de uitgaven voor langdurige zorg en ondersteuning (corona-uitgaven), de subsidie(regelingen) NIPT, abortusklinieken, overgang integrale tarieven medische-specialistische zorg (MSZ) en kwaliteit, transparantie en patiënt-veiligheid. Deze uitgaven worden bij de artikelen 1, 2, 3 en 4 in de VWS-begroting toegelicht.

Bruto-zorguitgaven 2022 per sector 

Figuur  FBZ bruto-zorguitgaven 2022 begroting